O nas

Pomóżcie nam pomóc innym dokonując wpłat na konto Fundacji:
Bank Spółdzielczy O/Chrzanów
Nr konta: 53 8444 0008 0000 0083 3435 0001

Cele Fundacji:
Celem Fundacji jest działalność charytatywna, społeczna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

  1. szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu,
  2. pomoc (psychologiczną) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  3. sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
  4. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
  5. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
  6. zajęcia rehabilitacyjne,
  7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
  8. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

Opis firmy:
Fundacja „In gremio pro futuro” im. Świętego Rafała Kalinowskiego jest organizacją działającą od 2009 roku w Chrzanowie oraz powiecie Chrzanowskim.

Powstała z inicjatywy zarządu oraz współpracowników Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego.

Celem Fundacji jest działalność charytatywna głownie w zakresie szeroko rozumianej opieki i pomocy społecznej.

Swoje cele realizujemy pomoc materialną i nie materialną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Jakie chcemy rozwiązać problemy?

Jak wynika z analiz i diagnozy środowiska dzieci i młodzieży w Chrzanowie, głównymi problemami z jakimi borykają się one w naszym mieście to przede wszystkim brak odpowiedniej opieki nad środowiskami o niskim usytuowaniu finansowym oraz patologicznymi.
W samym Chrzanowie jest niewiele kompleksowych inicjatyw zagospodarowania dzieciom z tych środowisk czasu wolnego, walki z marginalizacją, słabą organizacją pracy nad brakami edukacyjnymi oraz najbardziej trywializowanym brakiem zapewnienia podstawowych potrzeb materialnych.

Stąd powstała inicjatywa Fundacji „In gremio pro futuro” by objąć opieką świetlicę i jej podopiecznych oraz w sposób stały pozyskiwać środki finansowe i niematerialne na jej kompleksową działalność w zakresie opieki nad swoimi wychowankami.